menu

Tuesday, December 24, 2013

Шалгалтын агуулга

Билет 1
1.     Эсрэг утгат үг болон хоршоо үгийн утга
2.     Үгийн олон утга үүсэх ёс

Билет 2
1.     Олон утгат болон ганц утгат үг
2.     Өвөрмөц хэлц ба хэвшмэл хэллэгийн утга

Билет 3
1.     Утгазүйн орон түүний судалгаа
2.     Хүндэтгэл ба өхөөрдөл үгийн тухай

Билет 4
1.     Утгын түүхэн шинжийн тухай
2.     Харь үг ба мэндийн үг

Билет 5
1.     Үгийн сангийн нэгжийн утгазүйн онцлог
2.     Нэр ба үйлийн нөхцөлийн утгын онлог

Билет 6
1.     Хэлний цуваа ба хам бүтцийн утга,утга судлалын нэгжүүд
2.     Нутгууны аялгууны үг

Билет 7
1.     Утгазүйн аргаар үгийн сан баяжих нь
2.     Хүндэтгэл ба мэндийн үг

Билет 8
1.     Өгүүлбэрийн утга
2.     Төсөө утгат үг

Билет 9
1.     Утга судлалын үүсэл хөгжил, судалгааны аргазүй
2.     Хуучирсан ба шинэ үг

Билет 10
1.     Хэлний өнгөн ба гүн бүтцийн тухай
2.     Бүдүүлэг үг болон этгээд үгийн онлог,ялгаа

Билет 11
1.     Үгийн цөм ба шилжсэн утга
2.     Хэлзүйн утгазүй

Билет 12
1.Утгасудлалд өргөн хэрэглэгддэг дараах нэр томьёог тайлбарлана уу.
А.Утга судлал гэдэг нь  .......
      Б.Утга нь ......
      В. Утгалбар гэдэг нь .....
Г.Утганцар гэдэг нь ........
      Д. Ах утгалбар ......
      Е.Утгазүй нь ............
2.Утга судлалын судалгааны аргуудаас нэрлэнэ үү.

No comments:

Post a Comment