menu

Tuesday, December 24, 2013

Шалгалтын агуулгаЭсээ, найруулгазүй хичээлийн шалгалын асуулт
Даалгавар №1  Чээж бичиг
Дараах өгүүлбэрүүдийг анхааралтай сонсоод, алдаагүй цэвэр бичээрэй.
  
Даалгавар №2 Эсээ задлал
Эсээг анхааралтай уншиж, задлал хийгээрэй.

 
Даалгавар №3
Дараах өгүүлбэрийн найруулгын алдааг засаарай.
 
Даалгавар №4
Дараах жишиг үгсээс сонгосон 4 үгийн зөв бичих дүрмийг тайлбарлана уу.
1.       Тугалаар                            21.байгуулагдсаны
2.       Харив                                 22.ажиллалаа
3.       Авьяас,завьяа                   23.гарваль
4.       Төлөвийн                           24.судалчихыг
5.       Түүхт,усч                            25.мөхөстөх
6.       Бодъёо уу                          26.саналаар
7.       Давхарга                            27.хавчганах
8.       Амьдралаа                        28.үзсэнийг
9.       Авхуул                               29.нөхцөлийг
10.   Сурагчдадаа                      30.бүрчлэн
11.   Мөнхөжнө                           31.мэтчилэн
12.   Үзэгчдийг                            32.туулчихаар
13.   Нялхамсчхаад                    33.хавтаслая
14.   Хэлснийг                             34.туулчхаад
15.   Чээж                                    35.бичихэд
16.   Хагасалъя                          36.явчхаад
17.   Харчхаад                            37.оношилгоо
18.   Үзчихийг                           
19.   Гарди                                  39.уршгийг
20.   Сурталчилгаа                    40.батажна

No comments:

Post a Comment