menu

Thursday, February 6, 2014

“Монгол хэлний эсээ бичлэг, найруулгазүй” хичээлийн агуулга“Монгол хэлний эсээ бичлэг, найруулгазүй” хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө

/2013-2014 оны хичээлийн жил/
Дадлага 32 цаг
Бүлэг сэдэв
Цаг
Хүрэх үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
1.      
Найруулгазүйн ерөнхий ойлголт
Найруулгазүй гэж юу вэ? Найруулга гэж юу вэ?
2

·         Монгол хэлний найруулгазүйн ерөнхийойлголттой танилцсанаар онолын мэдлэгтээ үндэслэн эсээ зохион найруулж  бичих дадал эзэмшинэ.
·         Үгийн утга учир буюу үнэ цэнийг мэдсэнээр үгийн сан, хэлзүй, эхийн найруулгын төрлийг системтэй судалж, баримт дээр тулгуурлан найруулгын алдааг засах, алдааны тухай тэмдэглэл бичих, эсээ зохион найруулахдаа алдаанаас сэргийлэх, хэл ярианы соёл эзэмшинэ.Мэргэжлийн стандарт
·         Гарын авлага
·         Ном сурах бичиг
·         Бичмэл болон зурагт үзүүлэн, тарааж өгөх материал
·         Сорилын тест
·         Кодоскоп, слайд, оюутны бүтээл
·         Монтень “Сонгомол эсээнүүд”
·         Судалгаа шүүмжийн бүтээлүүд

1.     Б. Чимгээ, Д. Оюун, Д. Алтанцог нарын “ Монгол хэлний гарын авлага ”2.
2.     Нийслэлийн боловсролын газар “ Зөв бичих учиг ”, Ц. Оюун “ Зөв бичгийн дүрмийн тогтолцоот хураамж 3”,
3.     Ч. Жачин, Г. Даваажаргал “ Бичихүй, Бүтээхүй ” зэрэг
4.     Г.Буянтогтох Б.Хурцтуяа Зөв бичихүй” зэрэг ном, сурах бичиг, гарын авлагыг ашиглана.

Үнэлгээний шалгуур нь оюутны дараах дөрвөн чадварт тулгуурна.Үүнд:
1.     Унших
2.     Ярих
3.     Сонсох
4.     Бичих

Зөв бичгийн үнэлгээний шалгуур
1.     Хичээл бүр дээр чээж бичиг хийлгэж ахицыг үнэлэх
А - 0
B - 1-2
С - 3-4
D - 5-6
F - 6 дээш

Эсээ найруулгын үнэлгээ
·         Эсээ зохион бичих чадвар
·         Найруулгын
2.      
Найруулга түүнд тавигдах шаардлага, найруулгын алдаа, түүнийг засах нь
2
3.      
Авиазүйн зарчимд холбогдох зөв бичгийн дүрэм
2
·         Авиазүйн холбогдол бүхий дүрэмтэй холбоотой үгсийг зөв бичих чадвартай болох
·         Эсээний тухай үндсэн ойлголттой танилцаж, тулгуур үг болон догол мөрийн учрыг мэдэж найруулгад зөв хэрэглэж сурна.
·         Эсээ задлах аргад суралцана.
·         Зохиогчийн санааг олж тайлбарлан хэлэлцэх
·         Баримт хэрэглэгдэхүүн цуглуулах, боловсруулах, засах, нягтлах, бичих төлөвлөгөө гаргах
4.      
Эсээ, эсээ бичлэгийн онцлог
Эсээг хэрхэн задлах тухай
2
5.      
Баримт эшлэлүүдийг  ялгах, ангилах
2
6.      
Эсээн дэх догол мөрөөр илрэх утга санааг тодорхойлох
2
7.      
Эсээний төрөл
 Үгзүйн холбогдол бүхий дүрэмтэй холбоотой үгсийг зөв бичих чадвартай болох
2
·         Догол мөрөөр утга санааг илэрхийлэн эсээ бичих чадвар эзэмшинэ.
·         Нийтлэлийн болон судалгааны эсээ, түүнд  задлал хийж улмаар  эсээ бичих чадвар дадал эзэмшинэ.
8.      
Нийтлэлийн эсээ түүнд задлал хийх нь
2

·         Төрөл бүрийн эсээ задлах явцад ажиглалт дүгнэлт хийж, өөрийн мэдлэг чадвараа хөгжүүлэн бие даан эсээ бичих сэдвээ сонгох, төлөвлөгөө гаргах, материал цуглуулах, найруулгын шаардлагын дагуу өөрийн үзэл бодлоо зөв оновчтой илэрхийлсэн эсээ бичих практикийн чадвар дадал төлөвшинө.

·         шаардлагыг хангасан байх

·         Төрөл бүрийн эх зохиох чадвартай болох. Тухайлбал: Өргөдөл анкет зэрэг албан бичгийн баримт боловсруулах чадвар эзэмшсэн байх

·         Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулалт хийх хэрэгтэй үедээ зөв оновчтой ашиглаж буй эсэх.

Ярих, унших чадвар зэргийг тухай бүрийн ахицаар нь үнэлнэ.
Ярих:
-          Дүрэм тайлбарлан, мэргэжлийн үг хэллэг, нэр томьёогоор ярих
-          Эхийг уншин гол гол утга агуулгыг өөрийн төрсөн мэдрэмж, ойлголтдоо тулгуурлан бусдад оновчтой, чөлөөтэй талбарлан ярих
-          Богино хэмжээний эх, эсээг чээжлэн уран яруу уншиж, ярих
-          Оновчтой, зөв асуулт тавих
Унших:
             
- Ухаарч унших чадвар эзэмсэн эсэх
- Юуг, яагаад унших гэж байгаа зорилгоо тодорхойлох
9.      
Судалгааны эсээ түүнд задлал хийх нь
2
-Унших явцад зохиогчийн санааг бусад талбар санаанаас ялгаж сурах
-Өөрт таалагдсан үг өгүүлбэрийг ялган зурж тэмдэглэх зэрэг бүтээлчээр хандах
10.   
Албан хэргийн эсээ, түүнд задлал хийх нь
2
11.   
Уран сайхны эсээ, түүнд задлал хийх нь
2
12.   
Эсээ бичих, дадлага дасгал
8
·         Эсээд задлал хийх, төрөл бүрийн эсээний цуглуулга, ангилал хийх, эсээ засах үнэлгээ дүгнэлт хийсэн, бүтээлч уншлагын арга барилыг эзэмшсэн байна.
·         Төрөл бүрийн эсээг ухаарч унших,гол утгыг ойлгож хүлээн авах,төрөл бүрийн эсээг дуурайж бичих, утга агуулгын хувьд задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх
·         Эсээний бүтцийг тогтоох,эсээний агуулгын хүрээний үг хэллэгийн найруулга, утга үүргийг тайлбарлах чадвар төлөвшинө.
13.   
Эсээ бичих, дадлага дасгал
2
14.   
Эсээ бичих, дадлага дасгал
2
15.   
Бүтээлчээр унших бичих тухай холбогдох дасгал дээр ажиллах
2
16.   
Эсээ бичих, дадлага дасгал
2

No comments:

Post a Comment