menu

Sunday, October 26, 2014

Бие даалтАвиазүй хичээлээр оюутны бие даан гүйцэтгэх даалгавар
2014 оны 1-р улирал 

Бие даалтын ажил
Хамрах хүрээ
Хугацаа
Үнэлгээний шалгуур
1.

Эсээ бичлэг
Сэдэв
“Авиа ба авиалбар”

МХУЗ-2
МАХ-2

Х. 30
 •       Сэдэв агуулгаа ойлгосон байх
 •       Онолын ойлголтоо бүрэн илэрхийлсэн байх 
 •            ШУ баримт эшлэл зүүлтийг зөв ашигласан байх
 •        Мэргэжлийн нэр томьёо, үг хэллэгийг зөв хэрэглэсэн байх
 •         Бичлэгийн шаардлага хангасан байх ( найруулгын болон зөв бичгийн алдаагүй байх )

2.
Бие даалтын ажил
Сэдэв
“ ....” оюутны сонгосон авиалбарын үндсэн шинж онцлог, гарал , сэлгэц
МХУЗ-2
МАХ-2

Х.30
 • ШУ–ны судалгаа шинжилгээ хийх аргазүй эзэмших
 • Учир шалтгааны холбоо хамаарлыг зөв тодруулсан байх
 •  Мэргэжлийн холбогдох ном, сурах бичиг, судалгааны бүтээлүүдийг ашигласан байх
 • Дүгнэлтээ зөв илэрхийлсэн байх
 • Онолын ойлголтоо бүрэн илэрхийлсэн байх
3.
Ном товчлол

МХУЗ-2
МАХ-2
1Улирал
Бүлэг сэдэв тус бүрээр товчилж үзүүлэх
 •              Авиазүйн холбогдох ном, сурах бичиг судалгааны бүтээлээс 2-3 ыг сонгон лекцтэй харьцуулж аналзиз хийсэн байх
 •              Номын товч танилцуулга бичих
4.
Тулгуур дохио
МХУЗ-2
МАХ-2
Багаар ажиллах

ХI. 13
XI. 11
Авиазүйн талаар судалсан материалаа цэгцлэн тулгуур дохио хийх
 • Авиазүйн үндсэн ойлголт
 • Авиалбарзүй
 • Монгол хэлний авианы бүрэлдэхүүн тогтолцоо

Ашиглах хэрэглэгдэхүүн
1.      МУБИС “ ОЦМХ” Уб.,2008
2.      Мөөмөө. С “Ерөнхий хэлний шинжлэл” Уб .,1996
3.      Мөөмөө. С “Монгол хэлний авиазүй” Уб .,1979
4.      Надмид.Ж, Санжаа Ж “Орчин цагийн монгол хэлний авиазүй” Уб., 1993
5.      Лувсанвандан.Ш “Орчин цагийн монгол хэлний бүтэц” /Авиа авиалбар хоёр нь / Уб ., 1967
6.      Д.Төмөртогоо “Монгол хэлний түүхэн хэлзүй” /Монгол хэлний түүхэн авиазүй 1-р дэвтэр / Уб 1992

No comments:

Post a Comment