menu

Уншиж судалсан байх номын нэрсХэл шинжлэл ” хичээлээр уншиж судалсан байх
номын жагсаалт

1.      Т. Пагва                       “Хэл шинжлэлийн удиртгал”Уб., 1974 он
2.      С.Нямсүрэн                “Хэл хэлэхийн учир” Уб.,1974
3.      С.Мөөмөө                   “Ерөнхий хэл шинжлэл”Уб.,1996
4.      ШУА , ХЗХ                “Орчин цагийн монгол хэл” Уб.,1997
5.      Ч.Чимэгбаатар            “Хэл шинжлэлийн удиртгал” Уб., 2000
6.      С.Мөөмөө                   “Хэл шинжлэлийн онол, хэрэглээ” Уб., 2009
7.      Н.Нансалмаа              “Ерөнхий хэл шинжлэл” Уб., 2010
8.      М.Базаррагчаа            “Монгол хэлний судлалын зарим асуудал” Уб., 2012

9.      Ж.Санжаа                   “Монгол хэлний авиа зүй” Уб.,1978
10.  Ж.Санжаа , Надмид  “ОЦМХ –ний авиазүй” Уб.,1993
11.  Ш.Лувсанвандан       “Орчин цагийн Монгол хэлний бүтэц. Авиа, авиалбар хоёр
 нь”1-р дэвтэр УБ.,1967
12.  С Мөөмөө                  “Монгол хэлний авианзүй” Уб.,1979
13.  М.Базаррагчаа            “Монгол хэлний авиа сэлгэх ёс” Уб., 1987
14.  Д.Төмөртогоо            “Монгол хэлний түүхэн хэлзүй” Уб.,199
15.  ШУА,ХЗХ                  “Олон монгол хэлнүүдийн харьцуулсан хэлзүй” Уб.,19


16.  Ш.Лувсанвандан       “Орчин цагийн монгол хэлний бүтэц. Монгол хэлний үг
 нөхцөл хоёр нь”Уб.,1968
17.  П.Бямбасан                 “ОЦМХ-ний үгийн бүтэц, нэр үгийн аймаг ” Уб.,1974
18.  ШУА,ХЗХ                  “ Орчин цагийн монгол хэлний үгзүйн байгуулал”Уб.,1987
19.   Ц.Өнөрбаян               “Орчин цагийн монгол хэлний үг зүй” 1994 м
20.  М. Базаррагчаа           “Монгол хэлний үйлийн тийн ялгал” Уб.,1999

21.  М.Базаррагчаа            “Монгол хэлний өгүүлбэр” Уб.,1987
22.  М.Базаррагчаа            “Монгол хэлний энгийн өгүүлбэр” Уб.,1993
23.  Б.Пүрэв-Очир нар     “ОЦМХ-нийлмэл өгүүлбэрийн онол-практикийн зарим асуудалд
 Уб.,1995
24.  Б. Пүрэв-Очир           “ОЦМХ-ний өгүүлбэр зүй” Уб.,2001
25.  М.Базаррагчаа            “Монгол хэлний өгүүлбэр судлал” Уб., 2005

26.  Д.Отгонсүрэн                        “Монгол хэлний  үгийн сангийн найруулгазүй”
27.  Д.Отгонсүрэн             “Монгол хэлний холбоос үгийн найруулгын үүрэг” Уб.,1978
28.  Ц.Сүхбаатар                “Монгол хэлний найруулгазүй”Уб.,1997
29.  М.Базаррагчаа             “Монгол хэлний сүегэр ба найруулбарын тухай” Уб., 2003


30.  Б.Сумъяабаатар         “ОЦМХ-ний үгийн сангийн судлал”
31.  Ж.Төмөрцэрэн           “Орчин цагийн Монгол хэлний үгийн сангийн судлал” Уб., 1974
32.  Д.Бадамдорж                         “Монгол хэлний утга судлалын үндэс” Уб.,1997
33.  Д.Бадамдорж                         “Монгол хэлний утга судлал” Уб .,2001он, 1,2-р дэвтэр
34.  Ж.Баянсан                  “Соёл, хэл, үндэстний сэтгэлгээ” Уб., 2002
35.  Ц.Эрдэнэбат                          “Монгол хэлний уугал үгийн утга” Уб.,2005
36.  Н.Нансалмаа              “Үгийн сан судлал” Уб., 2005
37.  Д.Бадамдорж                         “Монгол хэлний үгийн сангийн утгазүй” Уб.,2006 он
38.  Н.Нансалмаа              “Үг, утга, хэрэглээ” Уб.,2009
39.  Ш.Лувсанвандан       “Монгол хэлний өгүүлбэрзүйн асуудлууд” Эмхт.Пүрэв-Очир Уб., 2000 III дэвтэр

Ю.Мөнх-Амгалан      “Орчин цагийн монгол хэлний баймжийн ай” Уб.,1998

No comments:

Post a Comment